Znakovi i Podznaci na PutuZnakovi na Putu - Božanski Zakoni

U spiritualnom napredovanju pomažžu nam Božžanski Zakoni koji stoje kao znakovi na putu naššeg razvoja. Istočna tradicija te znakove tumači na sledeći način:

Zakoni nauke završšavaju tamo gde mozak prestaje –u oblasti uma. Mi nismo ograničeni na čula kao sredstvo saznavanja,‚ možžemo saznavati direktno putem Hrista u nama‚ kroz -

Direktan kontakt sa Božanskom Ljubavi

Ljudska ljubav je relativna istina. Božžanska ljubav je apsolutna Istina. Povezivanje individue sa Gospodom je mogućnost za ispoljavanje Božžanske ljubavi. Zbog iluzije u kojoj žživimo‚ i našše odvojenosti od Gospoda‚ nismo u stanju da sagledamo Sušštinu i da joj se predamo. Bog je u nama. Ako prihvatimo tu Istinu našš žživot će dobiti novu dimenziju‚, dimenziju Božžanstvenosti i miris večnosti.

Ostvarićemo Sklad sa Večnom Istinom

Sve ššto mislimo‚ radimo‚ ili ne radimo nekom drugom‚ proizvodi odgovarajuću suprotnu reakciju. Ono ššto radimo drugome ili za druge‚ radimo sebi ili za sebe. Mi smo u jedinstvu povezani zajedničkom prirodom pa podležžemo istim zakonima‚ u ovom slučaju:

Zakonu Akcije i Reakcije

Boga, Istinu, Božžansku ljubav, možžemo posmatrati kroz dva aspekta: mušški i žženski, sada i tada, ovde i tamo, sopstvo i drugo od sopstva. Stanje odnosa između ova dva aspekta stvara privid materije i energije. Našš nedostatak potpune predanosti Bogu odražžava odvojenost, koja se onda ogleda u pojavi materije, vremena, prostora, energije i mase. Na primer, kao posmatrač mi smo mušško, gledajući kroz vreme i prostor koji su žžensko. Uspostavljajući delimičan odnos sa drugim od sebe proizvodimo energiju i masu, i kao rezultat pojavljuje se materija. Našša tela, osećanja i umovi oblikovani su na isti način prema Božžanskom redu.

Stvaranje ne postoji, nije se odigralo. Samo izgleda da su stvari stvorene, ali to zapravo nije slučaj. Nama se čini da postoji energija, da postoji svetlost. U fizici nikad niko nije otkrio svetlost‚, samo se govori o svetlosti i otkrivaju njeni efekti, a svetlost i dalje ostaje samo teorija. Postoji stanje stvari koje podrazumeva da svetlost postoji i situacija u kojoj izgleda da ne postoji. Isto se odnosi na toplotu, gravitaciju, elektricitet i druge oblike energije. Izgleda da one postoje ili su stvorene, ako je čovek zauzeo glediššte.

Ne postoji mušško i žžensko. Ne postoji ovde i tamo, jer ni mi nismo nigde, ovde i tamo nemaju primenu. Oni samo izgledaju da postoje kada pojedinac zauzme glediššte, ili pogreššan stav prema drugome. Tada mislimo da je sve stvoreno. I kod najblažže izrečenog ne, stvaramo delimičan odnos, a ne potpunu predanost. Materija je delimično dožživljena Božžanska manifestacija. Druge ljude ne prihvatamo u potpunosti, zato ššto ih ne dožživljavamo kao Božžanska Bića. Kad odlučimo da prihvatimo samo deo drugog, onaj deo koji nama odgovara, rekli smo drugom delu ne. Ako stvarno prihvatimo bilo ššta ššto jeste, to prestaje da bude materija i pretvara se u Božžanski kvalitet. Bog je većan, nije stvoren, Bog je Ljubav, Istina‚ Milost... To neššto drugo ššto smatramo da nismo mi, da nije stvoreno i ne postoji u vremenu i prostoru‚ to je Bog. Da li čovek neššto prihvata ili odbacuje‚ ne utiče na to da neššto postoji ili ne. Deo bilo čega ili bilo koga‚ ššto odbijamo da prihvatimo kao Božansko za nas izgleda kao materija. A taj deo se ne pretvara u materiju. On se ne menja. Menja se samo to kako on izgleda za nas. Našša tela su formirana po Božžanskom redu. To je zakon

Oblikovanja po Božanskom Redu

Uspeh se postižže pomoću koncentracije‚, seksualnog uzdržžavanja i fer postupanja. Uz pomoć koncentracije lako savladavamo prepreke. Seksualnim uzdržžavanjem dobijamo energiju koju možžemo da kanališšemo u akciju. Sebi dopušštamo uspeh jedino ako smo se fer ponaššali. Čim osećamo krivicu‚ nećemo sebi dozvoliti uspeh. To su pravila

Zakona Postignuća

Stepen do koga neko iskreno pokušava da sledi ubeđenja koja ima pretstavlja dubinu njegove religije. Sve religije izviru iz iste Večne Istine. Postoje različite religije zbog različitih kultura‚, jezika‚, genetike i sl. uslovljenih ššarolikim tradicijama. Ako bismo postavili kamen i posedali u krug oko njega‚, svako bi ga video iz drugog ugla. Kad bismo ga opisivali‚. svi bi opisi bili različiti‚ a u svojoj sušštini ipak isti. Ako bismo počeli da se krećemo u krug oko kamena i da posmatramo kamen iz višše uglova‚, tom naššem putu ne bi bilo kraja. Svi se putevi na kraju sastaju u srži -– u Bogu. Našš put sledi Božžansku ljubav i znanje iz svih tradicija. Božžanska ljubav i Božžansko znanje su isti bez obzira na tradiciju u kojoj se ispoljavaju jer Bog je Jedan. Ovaj zakon se zove

Zakon Puta

Podznaci na putu - Uzdržavanja i Pridržavanja

Uzdržavanja: Ne laži, Ne kradi, Ne budi posesivan, Seksualno se uzdržavaj, Ne povredi.

  • Ako ne lažžemo‚ istinoljubivost nas vodi do svega ššto kažžemo.
  • Ako se suzdržžavamo od krađe‚ dobijamo razne stvari automatski.
  • Ako smo ovladali posesivnoššću‚ dobijamo znanje svega iz bilo kog vremena i sa bilo kog mesta.
  • Ako se seksualno uzdržžavamo‚ uvećaćemo žživotnu energiju.
  • Ako ne povređujemo ljude‚ prema nama će svi biti prijateljski raspoložženi. Povreda možže biti: fizička‚, verbalna,‚ osećajna‚, emotivna‚, mentalna.

Pridržavanja: Čistoća, Zadovoljstvo, Predanost Bogu, Odricanje, Strogost.

  • Čistoća podrazumeva čistoću misli‚, govora‚, osećanja,‚ karaktera‚, fizičkog tela i okoline.
  • Zadovoljstvo se ogleda u prihvatanju stanja takvog kakvo jeste.
  • Predanost Bogu znači žživeti u skladu sa Božžanskim Planom, Slatkom Voljom Božžijom.
  • Odricanjem postižžemo jedinstvo sa Gospodom. Na jedinstvo smo spremni kad mislimo da ga zaslužujemo‚, a dotle prolazimo kroz proces pročišćenja i razvoja.
  • Strogost prema sebi i blagost prema drugima su neophodne za spiritualni razvoj jer nas oslobađaju ispašštanja u budućnosti.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: