Odlomak iz knjige Olge Rezo "ANĐELI"

ŠTA JE TO PROSVETLJENJE I KAKO SE POSTIŽE

Prosvetljenje je termin i tačka gledišta. Znanje, ispravnije rečeno mudrost, stičemo kroz uvide i prosvetljenje uma, tako što u trenutku prosvetljenja, naš um Istinu vidi neposredno, na isti način kao što oči vide svetovni, vidljivi svet, direktno i bez smetnji.

Prema tome, prosvetljenje nije stanje transa, niti je ekstaza bez misli, ili zanos. To je stanje Božanskog načina mišljenja i osećanja - Božanskog Bivanja. To se ne može rečima opisati.

Da bi se došlo do tog stanja, potrebno je doseći čistotu srca, imati uvek pozitivna osećanja, biti svestan svake svoje misli, usavršiti svoj karakter i osloboditi se uticaja ega. Čistota srca podrazumeva put Ljubavi.

Sile koje podižu čoveka prema spiritualnom svetu mogu biti one koje rade na putu Mudrosti i one koje rade na putu Ljubavi. Potrebno je poštovati obe sile. Neophodno je kroz srce ići prema mentalu - misaonom procesu, u kompletan doživljaj. Takvo prosvetljenje uključuje kristalno svetlosno telo i posle smrti isključuje potrebu vraćanja na Zemlju, u telesno obličje. Vidite šta vam srce kaže pre nego bilo šta poželite ili uradite. Možete se upitati kako bi Hrist, sin Božiji mislio, osećao i postupio da je na vašem mestu.

Ljubav nije kompletna bez mudrosti. Mudrost ne može postojati bez ljubavi. Više ili manje biti inteligentan to je nešto sasvim drugo. To je svetlucava mreža, koja pripada mentalnom telu i dobija se rođenjem. Prosvetljenje se javlja kada se naša svesnost neprestano širi iza granica našeg tela i samostvorenog identiteta uma.

prednja strana knjige Anđeli

Potrudila sam se i pokušala da vam opišem prosvetljenje, ali veoma je teško, ako ne i nemoguće, rečima opisati sam trenutak prosvetljenja. Ono o čemu se lakše može govoriti su posledice i blagotvoran uticaj prosvetljenja na život čoveka.

Definicija prosvetljenja govori o tome da se radi o direktnom iskustvu Istine. Iako sama reč prosvetljenje implicira nadljudski poduhvat, reč je o prirodnom stanju čoveka koji doživljava jedinstvo sa Bogom, drugima i sobom i postaje jedno sa Univerzumom.

U trenutku prosvetljenja čovek dolazi do spoznaje svoje prave prirode i spoznaje sebe takvim kakav on zapravo jeste. Paradoksalno, da bi se postiglo samo prosvetljenje nije potreban nikakav napor. Napor se sastoji u prolaženju kroz proces raznovrsnih pročišćenja, saznavanja Istine i otklanjanja mnogobrojnih velova iluzije i predrasuda koje stoje između nas i našeg Istinskog Bića, našeg Sopstva.

Ovde se pre svega radi o ličnom iskustvu pojedinca koji ponovo uspostavlja zaboravljenu vezu sa samim sobom i nalazi svoj veliki izvor radosti, duboki mir i istinsko duhovno bogatstvo. Prosvetljenje se može dosegnuti upornom duhovnom praksom. Prosvetljenje ima različite nivoe i beskonačne dubine. Beskrajno je vredna i najmanja mrvica doživljaja. Prosvetljenje se definiše kao supersvesnost u kojoj je pojedinac u Jedinstvu sa Bogom, odnosno Univerzumom.

Čovek može doseći sedam stadijuma prosvetljenja koji se označavaju stepenom dezidentifikacije svesnosti od upletenosti u različite sfere manifestacije Univerzuma. Naša individua i Kosmos korespondiraju jedno drugome i može se reći da je ljudsko biće presek celog Univerzuma. U svakom čoveku, kao i u svakom atomu, sadržan je minijaturni Univerzum. Nivoi manifestacije su: zemaljski nivo, iza njega dolazi eter, pa astralni svet i dalje sve suptilniji svetovi nevidljivi golom oku. Iza astralnog nivoa je nebeski svet Anđeoskih Bića, mesto gde borave uzvišena Bića u sjajnim vatrenim nematerijalnim telima sposobna da prođu i kroz stene jer su njihova tela načinjena od supstance vatrenog principa.

Kada se svesnost postepeno izdiže u procesu prosvetljenja, ona doseže ove pojedinačne svetove gde nema više individualnih ili ličnih motiva. Prosvetljenjem se intelektualna aktivnost rafinira u proces gde se teži da se postane jedno sa objektom kontemplacije i meditacije. Na početku, koncentracija je na odabranom idealu jer mi možemo da razmišljamo samo o jednoj stvari u isto vreme. Kada subjekat i objekat postanu jedno, javlja se transcendentalna svesnost i to je prvi stepen prosvetljenja.

Sledeća viša stepenica odnosi se na oslobađanje od upletenosti u prostor i vreme. Oslobađanje od koncepta prostora i vremena je veliki ideal dubljeg prosvetljenja gde prestaju da postoje prostor i vreme i nastupa beskonačnost, bezvremenost, večnost i njen večiti zov. Sa nižeg beskonačnog idemo ka višem beskonačnom. Svaka ćelija u telu je malo biće i sadrži sve naše karakteristike u svom DNK. Cela istorija ljudskog bića je u njegovoj jednoj ćeliji. Ipak, iako su milioni ćelija spojeni zajedno mi nikada ne osećamo da smo napravljeni od naslaganih slojeva, jer kohezivna snaga svesnosti čini integritet svega. Ne samo atom već i najmanji deo atoma - elektron je kompletno biće samo po sebi, a ne deo. Sve što se može spoznati u ovom svetu je samoodrživa kompletnost. Ništa nije samo deo a da nije celina sama po sebi. Dakle, postoje nivoi celovitosti. Krećemo se od savršenstva do savršenstva, od radosti do veće radosti. Sledeći nivo prosvetljenja se karakteriše unifikacijom svesnosti sa silama a ne sa stvarima. Jedinstvo koje se ovde postiže nije sa određenim objektom ili stvari, već sa silom koja se manifestuje kroz njih.

Energija je supstanca Univerzuma. To je fluidno kretanje sveprožimajuće supersvesne sile kao talasa, odnosno cunamija u okeanu. Na ovom nivou prosvetljenja vi niste osoba, vi ste centar fluidne sile i ono na šta se fokusirate je takođe deo fluidne sile. Energija meditira na energiju, sila se koncentriše na silu. Beskonačno koje je svuda priziva beskonačno koje je u vama i obrnuto. Ovde se um kreće u veoma rafinisanom stanju. Ovde um nije običan senzorni um.

Naš Viši Um radi na dva nivoa. Na nižem nivou on prosuđuje senzornu percepciju, a na višem je to “super razum” živih, nestvarno brzih misli koji deluje na božanskom nivou.

Najveći ometač sa kojima se suočavate kada se krećete iz jednog stanja svesnosti u drugo je vaše mišljenje da je sve u čvrstoj formi. Svaka stvar na svetu je energetski potencijal. Ne možete biti svesni atoma celog Kosmosa osim putem intenzivne koncentracije uma, gde je sve povezano sa svim, gde se sve rastapa i kreće kao talasi okeana zajedno sa vašim Sopstvom koje kontemplira u meditaciji.

U Gospodu je sve sadržano. Biće Boga je i Otac i Majka i Sin i Duh Sveti i sve što postoji jednom rečju je Bog. Sve te različite energije koje tvore biće Gospoda su u ravnopravnom odnosu.

Ako imate bilo kakvu želju u umu koja je nepotrebna, uznemiriće vas, izbaciće vas iz koncentracije i vratiće vas nazad. Meditacija nalaže pažnju cele Duše, celovitu apsorpciju i ubeđenje da je duhovni rad za vas sve i svja. Postojanje, svesnost, blaženstvo i tako neverovatno žive i brze misli, da se čini da ih nema, su četiri odrednice jednog istog iskustva. To je potpuna stopljenost, savršeno Jedinstvo sa Bogom. To je nezamenljivo sveto i veliko blaženstvo. Koliko god svi mi doživljavali svoju istinu, Istina je samo jedna. Ona je Božanska, bezvremena, beskonačna i večita.

Veliki pesnik Rumi ovo stanje oslikava sledećim rečima: „Ako bi se ti, makar i na tren, mogao osloboditi sebe, odmah bi ti se otkrila Tajna svih Tajni. Lice Neznanog, skriveno van našeg poimanja, pokazalo bi ti se u ogledalu tvoga viđenja.“

Odlomak iz knjige Olge Rezo "ANĐELI"

POGLEDAJTE SADRŽAJ KNJIGE