Predavanje 36.

Osmostruka Priroda Ljudskog Bića i Njen Izražaj
mikrokosmos

Čovek poseduje osam tela . Niža tela su, kako smo već videli, fizičko, eteričko, astralno i mentalno. Viša tela su tela Božanske Iskre: Ljudski Duh, Osećajni Duh, Duh Života i Božanski Duh. Šematski prikaz tela je dat na gornjoj slici koja predstavlja ljudski mikrokosmos. Niža tela se posle smrti postepeno razgrađuju i nestaju. Pri ponovnom rađanju dobijamo nova čista tela. Datum rađanja i umiranja ne možemo menjati. Viša tela pripadaju Psihičkom, Duhovnom i Spiritualnom svetu. To je naše istinsko Besmrtno Veliko Ja. Božanska Iskra se kroz ciklus rađanja i umiranja tela iz sfere ličnosti školuje, pročišćava i uzdiže kroz usavršavanje Ljudskog Duha.

Tela su zaokružena, odnosno zatvorena u tri međusobno prožimajuće aure: eteričku, mentalnu i spiritualnu. Aure imaju oblik izduženog jajeta. One nas štite od štetnih spoljnih uticaja. Aure su vrlo elastične, podložne promeni oblika. Pod pritiskom menjaju oblik, ugibaju se, savijaju, a kad prestane pritisak, vraćaju se u svoj prethodni oblik, oblik izduženog jajeta. mikrokosmos

Eterička aura je deset centimetara oko dvojnika odnosno fizičkog tela i obavija ga kao jaje. U njoj su sadržani prana, astro i fizička energija. Koža eteričke aure štiti nas od prašine astro plana. Negativne vibracije odskaču od opne aure. Na tri metra od tela je mentalna aura. Ona nas štiti od negativnih misli. Na osam metara je spiritualna aura... Sva tela i aure se prožimaju i predstavljaju čoveka koji se kreće, diše, jednom rečju živi i to smo mi. Za proces samoizgrađivanja bitna je svesnost o konstituciji ljudskog bića, njegovoj prirodi i izražaju. Pošto priroda na putu evolucije započinje svoj rad na dnu, idući prema vrhu, i mi ćemo idući od poznatog ka nepoznatom prvo razmatrati fizičko telo.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar:


Komentari: