Predavanje 10.

Alhemija Preobražavajuće Ljubičaste Vatre


Čovekovo fizičko telo je izgrađeno od supstance pojavnog materijalnog sveta, od iste one supstance koja sačinjava mineralno kraljevstvo. Ipak postoji bitna razlika između materije spoljašnjeg sveta i one koja izgrađuje fizičko telo. Supstanca mineralnog kraljevstva i čitavo mnoštvo atoma i elektrona od kojih je ona izgrađena su zadržali svoju originalnu Božansku čistoću. To isto ne može se reći za građu čovekovog fizičkog tela, jer je ono prožeto nesavršenom dušom zbog uticaja raznih negativnih misli i zbivanja. Elektronsko svetlo atoma koji izgrađuju fizičko telo čoveka je sputano.

Ono što postoji izvan čoveka, u spoljašnjem svetu, oduvek se koristilo za isceljivanje, bilo da je to deo mineralnog, biljnog ili životinjskog kraljevstva. Supstanca koja se nalazi izvan čovekovog mikrokosmosa reprezentuje iste građevne strukturne elemente kao i unutar čoveka sa tom razlikom što je ova prva zadržala svoju originalnu čistoću. Ako bi pokušali da nađemo zajedničku osnovu materije, celokupnih raznolikih elemenata koji je sačinjavaju, došli bi do svetlosti. Može se reći da su atomi iako različiti u svojoj osnovi izražaj svetlosti. Oni su koncentrisana svetlost.

Nečistoća se stvara na mentalnom planu i reflektuje se prema nižim planovima, prenoseći se postupno prema astralnom, eteričkom i fizičkom telu. Supstanca koja izgrađuje mentalno, astralno i eteričko telo podložna je negativnim uticajima bilo da oni dolaze iznutra ili spolja. Ova tela su podložna spoljašnjim uticajima zbog loših navika i neskladnih šablona ponašanja. Svaka neskladna vibracija koja se proizvede u višim oktavama, na primer neskladna emocija ili misao, putem centripetalne sile privlačnosti privlači osećanje ili misao slične prirode, koji plutaju u atmosferi oko čoveka. Ova osećanja se na kraju pohranjuju u polje sile oko elektrona koji sačinjavaju čovekovo, na primer, astralno telo što za posledicu ima osećanje teškoće i depresije jer su se oko elektrona uskladištili klinovi teške neskladne supstance koji sputavaju i snižavaju elektronsku prirodnu vibraciju. Supstanca o kojoj govorimo izgleda kao čađava naslaga unutar prljavog dimnjaka koji dugo vremena nije čišćen. Ova supstanca uklještena čvrsto oko elektrona, kada počne da se otklanja, proizvodi osećanje velikog olakšanja i oslobađanja.

Upotrebom Ljubičaste Preobražavajuće Vatre ili Plamena Kosmičke Hristove Čistoće oslobađa se tamna teška supstanca oko elektrona, čineći da se vibraciona akcija elektrona pojača oko centralne jezgre svakog od atoma koji izgrađuju četiri čovekova niža tela: mentalno, astralno, eteričko i fizičko telo. Svaki se elektron sastoji od prirodnog elementa onog tela kome pripada, vazduha, zemlje, vatre ili vode. Ovo nestajanje neskladne supstance dozvoljava elektronima u čovekovom fizičkom telu i u nevidljivim telima da se okreću mnogo brže, čineći time ova tela osetljivijim na Prisustvo Svetog Hristovog Sebe unutar srca. Radost, sreća, ljubav, i svetost su praktični, prirodni, i naučni rezultati upotrebe Svete Vatre kada se ona prizove Verom. Ako svesno ne prihvatimo stvarnost pročišćujuće Vatre ili Njenu sposobnost da povrati prirodni ritam naših četvoro nižih tela nećemo osetiti rezultate.

Elektroni koji sačinjavaju atmosferu Makrokosmosa, kao na primer atmosferu Sedam Viših Sfera Našeg Solarnog Sistema, su inteligentna beskonačno mala bića. To je supstanca od koje se sastoji primalni život i telo samog Boga. Te iste elektrone Bog je poslao i u fizički pojavni svet da bi se mogao ostvariti svaki manifestovani izražaj.

U svakoj od Sedam Sfera, ovi elektroni se koriste od strane Besmrtnog Božanskog Plamena samosvesnih bića, Učitelja, Anđela, ili čoveka. Kada čovek odabere individualizaciju i kada se njegov Besmrtni Plamen spusti u Četvrtu Sferu gde se izgrađuje Sveto Hristovo Sebe, elementalna svetlost hiljade sićušnih elektrona biva magnetizovana od strane čovekovog sopstvenog Božanskog Identiteta, grupišući se naokolo Plamena njegovog srca, i uz pomoć Graditelja Formi.

Zbog toga što je elementalni život poslušan i uvek odražava ono što vidi, inteligencija unutar elektrona trenutno preuzima šablon čovekove individualizirane misaone forme. Ovi elektroni se onda sjedinjuju i počinju da se kreću oko izvesnog jezgra ljubavi, formirajući atome kako fizičkog tako i nevidljivih tela. Broj elektrona koji sačinjavaju svaki atom je bio određen Božjom Inteligencijom koja je stvorila različita ljudska tela za specifičnu svrhu. Brzina kojom se kreću elektroni u svojim orbitama je određena osećanjem i razvojem evoluirajućeg bića čija tela treba da budu njegovi instrumenti.

Osećaj savršenstva unutar Savršenih Bića čini i održava vibratornu akciju njihovih atoma i elektrona brzom da oni neprestano emituju svetlost takve profinjenosti da spoljašnje svesnosti većine ljudi ne mogu da je vide ni čuju zbog brzine kojom se kreću, kao i zbog transcendentalnog kvaliteta njihovih zračenja. Duhovna bića koja su u punoj svesnosti u stanju su da kontrolišu brzinu svojih sopstvenih elektrona, i mogu da ih uspore po volji do tačke kada njihova Prisutnost može biti vidljiva i opipljiva za fizičko oko, ako se takva neophodnost pojavi.

Od Elektronskog Tela pa sve do fizičkog tela, čisto elektronsko svetlo je odgovorilo na privlačnost Besmrtnog Trostrukog Plamena u čovekovom srcu i stvorilo za njega po jedan različiti nosač svesnosti kroz koji on nalazi svoj izražaj: Elektronsko Telo, Kauzalno Telo, Sveto Hristovo Sebe, mentalno telo, astralno telo, eteričko telo, i fizičku formu. Elektronsko svetlo kruži oko centralnih jezgara miliona atoma koji sačinjavaju ljudsko telo od mesa. Šta se desilo ovim savršenim telima koja su bila stvorena da obezbede životnoj struji privilegiju saradnje sa Bogom?

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: