Predavanje 49.

Temena Čakraseven chakras

Temena Čakra , šahašrara Čakra, nalazi se u temenu glave. To je centar iskonskog života, apsolutne, ničim omeđene, čiste svesti. Ako se probudi do potpunog delovanja, tada nadvisi u sjaju sve ostale Čakre i zrači u neopisivo lepim bojama, vibrirajući nepojmljivom brzinom. Sadrži sve spektre boja, ali u celosti preovladava ljubičasti plamen. U istočnjačkim spisima je opisana kao hiljadulisna, što je blizu istini, jer broj zraka koje izlaze iz primarne snage iznosi 972.

Kroz sredinu čakre prolazi nuzvir u obliku srca u koga se ulivaju dve vrste energija. Energije dolaze sa dva različita mesta izračavanja na Suncu. Ostali energetski centri nemaju nuzvir. Nuzvir je stvarno u obliku srca, prozračno beo, prožet u centru ljubičastim svetlom. Energetski centar pokazuje sekundarno delovanje dvanaest sopstvenih vibrirajućih polja.

Oko Sunca u jednom vodoravnom krugu postoji dvanaest svetlosnih mesta koja Zemlju, kroz dvanaesti deo njenog godišnjeg kruženja oko Sunca, snabdevaju svojim specijalnim krepostima. Tih dvanaest vrlina odgovaraju zahtevima koje jedan individuum treba da razvije da bi se spiritualno uzdigao. Njima odgovara i dvanaest astroloških znakova.

Ove energije teku belim delom srca nuzvira dok se u njegov centar, srce nuzvira, uliva iz Sunca samoisceljujuća Božanska zraka ljubavi, isijavajući svaki dan drugu boju i kvalitet u svom sedmodnevnom ciklusu. Svaka od sedam zraka u nedelji izračava drugo svojstvo. Zrake kruže telom, premošćuju bezdan, bude timus i otvaraju Most ka Slobodi.

Ljudi iz navike više obraćaju pažnju na planetarnu energiju Zemlje - kundalini snagu iz prvog energetskog centra. Božanska i Transcendentalna energija sa Spiritualnih planova i Duhovnog plana ostaju nam dugo nepoznate, obavijene velom zaborava. Kroz vreme postajemo svesniji energija sa viših planova koje teku kroz nuzvir sedmog energetskog centra kao sedam različito obojenih energija i postepeno nalaze odaziv i odjek u našoj svesti. Tada počinjemo svesno pomagati izgradnju puta do Mosta ka Slobodi.......

Sahašrara je sedma čakra, centar iskonskog života, apsolutne, ničim omeđene, čiste svesti. Kad kundalini dođe do šahašrare nastupa samorealizacija, samadi (samadi označava viši nivo koncentrisane meditacije i smatra se prethodnikom prosvetljenja ili nirvane.), prosvetljenje. Odlike šahašrare su božanstvenost, spiritualni vrh svetla osnovnih čakri, energije i svesnosti. Ovde borave oslobođeni ljudi u jedinstvu sa svojim Sopstvom. Značenje ove čakre je hiljadulisna, lokacija vrh glave, boja svetlozlatna, bezbojna, bela, broj latica 972, oblik bez oblika, čulni organ epifiza, akcioni organ koža, kvalitet jedinstvo kvaliteta, formula AUM, element iznad elemenata, arhetipska slika lišena vremena i prostora, mesto punine božanske ljubavi, svesnosti i Božje jasnoće, svetlosti i sjaja, istovremenog početka i kraja, planeta Sunce, metal zlato.

Hvala Bogu da šahašrara, krunski centar tela na vrhu glave nije destruktivno dotaknut i tamo nema negativnih vibracija. Kod većine ljudi, ovaj centar je potpuno nerazvijen ali kod posvećenih učenika, kada se pažnja ritmički okreće prema svom Istinskom Biću usidrenom u srcu, ovaj centar počinje da pulsira i stvara auru ili svetlo oko glave. Unutrašnjim vidom možete da vidite bleštavo živo svetlo oko glave prosvetljenog. Ovu čakru podržava Arhanđel Džefiel. Arhanđel Džefiel (Džofil, koji je izveo Adama i Evu iz raja), je Arhanđeo prosvetljenja, druge zrake. Njegova božanska dopuna je Stalnost. On podučava našu svest da otkrije moć svetla. Sedma čakra je naša direktna veza sa Duhom. Kada je izbalansirana mi razumemo našu vezu sa univerzumom, razlažu se iluzije da smo odvojeni od ostalih ljudi i drugih formi života, sve postaje logično i jednostavno. To je mesto gde se osećamo kao deo jedinstvene celine u tkanju univerzuma. Posmatrač i posmatrano postaju jedno. To je najviši nivo svesnosti.


cakra krunska


Autor: Olga Rezo

Astralno Telo spiritual centers

Vaš Komentar:


Komentari:

klamik imre
21-10-2018


fantastican tekst o cakrana hvala ti