Ljudski Duh - Kauzalno Telo - 2

Na planu Višeg Uma apstraktne misli nisu nejasne i neodređene, kakve postanu kad stignu do mentalnog tela, već su stvarne slike realnosti koje se mogu videti pomoću sposobnosti Kauzalnog tela. Božanski Duh u Kauzalnom telu lako se služi apstraktim mislima, kao što malo ja radi u mentalnom telu sa konkretnim idejama i zamislima.

Osnovni zadatak Uzročno-Posledičnog tela je da služi kao organ apstraktnih misli. To znači da se apstraktni koncepti formiraju pomoću vibracije materije koja pripada Kauzalnom telu. Na primer, jedan trougao možemo da predstavimo na bezbroj načina. Možemo ga nacrtati, ili samo zamisliti, u različitim oblicima i veličinama. Ono što sve te trouglove čini trouglom su njihova zajednička svojstva. Ako pokušamo na osnovu zajedničkih osobina da stvorimo idealni trougao, bez određenog oblika i veličine, napravićemo koncept ili pojam. Čim bismo pokušali da ga zamislimo, spustili bismo se do jednog konkretnog trougla i o tome bi automatski mislio niži um. Ili kad kažemo konj, ako ne mislimo na određenog konja, onda smo izgovorili imenicu kao pojam nastao iz predstave koju smo stvorili posmatrajući veliki broj konja. Takve imenice su koncepti, koji su formirani posmatranjem velikog broja stvari iste vrste, uzevši od njih suštinske kvalitete. Stvorene predstave uključuju sve stvari, a nisu ni jedna od njih. Tako koncept, ili predstava o trouglu, pripada jednom drugom planu i ne liči na bilo koji trougao koji možemo zamisliti. U trenutku kad zamišljamo jedan određeni trougao, mi se spuštamo sa plana apstraktnog u svet konkretnog.

Domen apstraktnog se proširuje na sva polja ljudskih misli. Sve sistematizacije, zakoni, filozofski sistemi i principi bave se opisivanjem međusobnih odnosa stvari ili ideja i ulaze u domen apstraktnih misli. Konkretno i apstraktno su nerazdvojivi, ali su sasvim različito isprepleteni u polju intelekta, kao osnova i potka u tkanju...

...Kad počnu da funkcionišu principi Oca i Sina, Kauzalno telo postaje njihov instrument - ogledalo koje odražava Istinu iz Božijeg Uma u niži um. Tada Putujuće Biće počinje lako da komunicira sa Božijim Umom, i mi postajemo nezavisni od spoljnih znanja. Put prema Božijem Umu nam je otvoren.

Treba naučiti osluškivati glas koji dolazi iz dubine našeg bića, posmatrati život kao produženi eho tog glasa. Tada zona povlačenja - logički prekid, više ne odvaja beskonačno od konačnog. Čovek je u Bogu i Bog je u njemu, ali čovek još uvek nije u potpunosti svesno biće. Tek kad nepristrasnost vremenom izbriše predrasude iz Duše, tolerancija se nadahne pravim poštovanjem jednakosti svih ljudi, a smirenost pojavi iz dubine naše vere u Boga, čovek će početi neprestano ponavljati: Ne ja nego Hrist u meni. Samoživost će biti uništena u svetoj vatri Hristove ljubavi.

Srce Kauzalnog tela je put Duše do Mosta ka Slobodi obasjan Božanskim zrakama Sunca.

Duh Života - Hrist u nama Hrist